Tác giả: tuan


A)Mục đích Diễn Đàn SinhVienSTU 1)Mục đích chủ yếu chính là tạo điều kiện chia sẽ những sự hiểu biết ,giúp đỡ lẫn nhau cho tất cả các sinh viên của trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn(STU) trao đổi Read more…